پروژه فيبر نوري مناطق مختلف شهرداري شيراز

در تيرماه 1391 پس از انتخاب شركت الكتروصنعت راما بعنوان مجري پروژه با هدف اتصال شهرداري هاي مناطق 1 و2 و4 و5 و8 به دفتر فاوا شهرداري شيراز ، مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات و نصب همزمان بك بن فيبر نوري شركت كنترل ترافيك بطور مجزا به منظور ارائه خدمات الكترونيكي به شهروندان محترم و سازمان هاي ذيربط اين پروژه با موفقيت به اجرا در آمد .

نام پروژه : فاز 2 و 3 فيبر نوري شهرداري شيراز
Fiber Blowing با روش Point to Point شرح : اتصال مناطق شهرداري شهر شيراز به صورت
كارفرما : شهرداري شيراز
ناظر : سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري شيراز
متراژ حفاري : 12 كيلومتر
Fiber Blowing متراژ كابل : 45 كيلومتر با استفاده از روش
متراژ داكت گذاري : 24 كيلومتر
هلند UTKFU 12 برند xSM SFU G.657.A نوع كابل استفاده شده : 1
هلند UTKFU برند Multi Tube Cable DBT 7×7/ و 4 Multi Tube Cable DBT 24×7/4+1×14/ نوع داكت استفاده شده : 1
Cansotech و TKF تجهيزات جانبي : برندهاي
شركت الكترو صنعت راما : FTTx طراحي و توليد كابينت هاي

 

 

shahrdarishiraz

Leave a Reply